Tout Haiti

Le Trait d'Union Entre Les Haitiens

Actualités

Incident à l'INAGHEI version Daly Valet: Des étudiants ont saboté une conférence et qualifient Youri Latortue d'assassin

youri latortue daly valet suveur pierre etienne touthaiti

Sans commentaire Tout Haiti vous invite à prendre connaissance de la version de Daly Valet de l'incident qui s'est produit à l'INAGHEI ou des étudiants se sont opposés à la tenue d'une conférence prononcée par Youri Latortue, Daly Valet et Sauveur Pierre Etienne de l'OPL . Nous vous invitons aussi à voir la version de Vant bet du même incident (voir ici)

Inaghei : Toute la vérité !

Daly Valet --- Tout sa nou wè Yvener Milien nan fowom Haiti cherie ak bagay ki rele Vant bef info ekri sou konferans Inaghei a jodi a se pa vre.

Men verite a. Se Dwayen Inaghei a an pesonn ak représentan etidyan yo nan konsey jesyon Inaghei a ki te rele m pou envite m vin patisipe nan panel konferansye ki t ap gen ladan l Sauveur Pierre Etienne ak Youri Latortue. Se pa mwen ki te chwazi panelis yo. Se jis envite yo te envite m.

Konferans lan te sipoze komanse a 10 zè nan maten. M te rive a 10 ze tapan. Te gen yon staf etidyan ki te vin akeyi m depi nan barye a pou mennen m nan biwo Dwayen an kote Youri Latortue ak Sauveur Pierre Etienne te deja chita.

Lakou Inaghei a te chaje ak etidyan ki te vini nan konferans lan. Sal konferans lan te plen kou ze. Etidyan yo telman te anpil se nan fenet plizye te kanpe deyo pou yo te swiv konferans lan.

M te byen renmen panel la. Sitou m te gen anpil rezev sou pwopozisyon OPL la . M te prevwa tou pou m te fe yon gwo deba ak YourI Latortue sou fason li menm ak pouvwa a konprann atik 136 Konstitisyon an.

Jan pwotokol la te prevwa, se Youri Latortue ki te sipoze pale an premye, mwen menm DV an dezyem ak Sauveur Pierre Etienne an denye. Depi Youri komanse pale m tande ajitasyon deyo a bo fenet sal konferans Inaghei a. Se pa t nan sal la ki te gen bri a.

Koze Vant Bef Info ki di gen yon gwoup etidyan ki te fe iripsyon nan sal la se manti manti manti. Okontre tout etidyan ki te nan sal la te femen pot la pou konferans lan ka fet kom sa dwa.

Youri kontinye ak ekspoze li a malgré bri yo. Li te blije kanpe plizye fwa telman te gen bri nan koulwa a deyo a. Yon seten moman li te di se demokrasi, ki donk moun gen dwa pwoteste. Malgre tout bri yo, manm Dekana Inaghei yo te mande Youri kontinye kan menm. Anfet pa t gen posibilite vreman pou moun te tande Youri. Men mwen menm ki te sou tab la ak li m pa t fouti tande byen. Fok mwen di etidyan Inaghei yo te vle konferans lan fet e genyen ki te deside konfwonte etidyan Etnoloji ak Syans Imenn ki te vin pwoteste yo pou kraze konferans lan.

Pandan bri yo t ap kontinye deyo a, anpil etidyan Inaghei ki te nan sal la soti deyo pou al fe ti gwoup etidyan petibate yo ale. Se konsa vin gen yon ti kalmi e Youri Latortue pwofite Konkli vit vit.

Apre konklizyon Youri a, moderate ya ban m lapawol jan sa te prevwa nan pwotokol konferans lan. M pa t sou sa anko paske m te gen tan deranje depi ti gwoup etidyan yo te komanse fe bri deyo a nan koulwa a. Imajine w bri delko, bri etidyan deyo a, chalè...m te gen tan enkomode. M te anvi kite sal la ale paske m te twouve li pa nomal pou yon moun ap fe yon ekspoze pou yon gwoup etidyan ap fe bri deyo a paske yo gen pwoblem ak moun sa ki ap fe ekspoze a. M pa t apresye di tou jan sa te derape a depi le Youri Latortue te komanse pale a.

Rezon ki fe m pa t kite sal la pou m ale se paske m se yon ansyen nan Inivesite Leta a e ke m pa t vle fe wont komite etidyan an ak Dwayen an ki te envite m. Dekana Inaghei a te konte anpil sou konferans sa pou montre Inaghei sou chimen nomalizasyon apre plizye mwa kriz nan fakilte a. Anplis, m te anvi brase lide kontradiktwa ak etidyan Inaghei yo sou politik lokal ak politik entenasyonal. Menm sa ki radikal ki te vle fe deba ideyolojik m te pare pou diskite ak yo.

Se konsa m te aksepte rete pou fe prezantasyon mwen an malgré dezod yo nan koulwa a. M pa renmen lobey briganday nan konteks deba entelektyel nan yon espas Inivesite. M te komanse fe prezantasyon mwen an le gwoup etidyan Etnoloji sa yo ki t ap fe bri yo retounen anko. Yo rekomanse fe bri nan koulwa a. Fok nou presize yo pa t janm rantre nan sal la. Yo te ap voye toya sou Senate Youri Latortue ke yo t ap kalifye de "asasen". Nan kondisyon sa m di moderatè a m pa p ka kontinye pale nan tout bri sa yo. Nan moman sa m soti deyo a nan koulwa a pou m al pale ak ti gwoup ajitate yo. M Kite tout res panel la sou tab la m soti. M pa pè etidyan yo. Pou pi fo se Etnoloji yo soti. M ka pale ak yo an gran jan. M konnen pi fo ladan yo e m konn abitye kwaze lide ak yo.

Le m rive deyo a m mande gwoup pwotestate yo ki pwoblem yo. Yo reponn mwen yo pa dako pou m chita sou menm tab ak yon "asasen" tankou Youri Latortue e ke si m pa konnen kiles ki Youri a. M reponn yo se pa mwen ki t ap chwazi konferansye yo e ke mwen menm m pa gen pwoblem chita menm ak dyab pou defann lide m. Gen youn ki te pi kanpe an zoblod ki replike pou di m ou te ka chita ak dyab vre si w ka travay ak Boulos. Koze kontinye. M desann soti nan koulwa ak yo pou ale nan lakou Inaghei a. Anpil diskisyon. Gen sila yo ki di m yo pa dako ak kek pwen pwopozisyon mwen an, ke m tounen ti boujwa ka p travay pou fos enperyalis yo. M fe preske inedtan nan lakou a ap diskite ak gwoup etidyan Etnoloji yo. Yo mete m nan yon sek. Yo mete pou mwen m depoze pou yo. Te gen manke dega ladan l, griyen dan...anfen tout bagay.

Apre sa m kite yo m al nan
biwo Dwayen ki te bezwen fe yon ti pale ak mwen. Apre ti pale sa ak Dwayen an, m soti m pran machin mwen ale pou m al regle biznis mwen.

Men verite a. Tout res koze nou tande se pawol radote, manipilate ak politisyen dezespere.

DV